Stations Not Responding from last 72hrs in Guntur District
Clientid
Mandal
Location
20366 Atchampeta Atchampeta
20382 Cherukupalli Kangala
20397 Gurazala Madugula
20472 Veldurthy Sirigiripadu
20470 Veldurthy Veldurthy 1
20475 Vinukonda Neelagangavaram